Newsletter

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IWANOWICE DOTYCZĄCA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według której każda gmina z dniem 1 lipca 2013 r. przejmie odpowiedzialność za odpady i będzie zarządzać całym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie.

 

Wójt Gminy Iwanowice informuje, iż w Urzędzie Gminy, u sołtysów, na stronie internetowej Urzędu Gminy, oraz w gazetce Głos Iwanowic (egzemplarz do wycięcia) jest dostępna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklarację należy dostarczyć (osobiście lub przesłać pocztą) do Urzędu Gminy Iwanowice do dnia 7 czerwca 2013 r. Można ją również wypełnić komputerowo i przesłać jednym kliknięciem do Urzędu Gminy (należy zalogować się poprzez Cyfrowy Urząd Gminy Iwanowice dostępny na stronie www.iwanowice.pl )

Jak należy wypełnić deklarację?

Do złożenia deklaracji jest zobowiązany właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik, najemca lub inny podmiot. W deklaracji oprócz danych adresowych i danych nieruchomości należy przede wszystkim określić liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i określić czy odpady będą zbierane selektywnie. Jest to bardzo ważne, gdyż ma to bezpośredni wpływ na wysokość opłaty. Część F należy wypełnić jeżeli nieruchomość zamieszkała jest przez cały rok natomiast część G jeżeli nieruchomość jest zamieszkiwana sezonowo – domki letniskowe i nieruchomości, które pozostają niezamieszkałe w danych okresach w ciągu roku kalendarzowego.

 

Wysokość opłaty za odbieranie odpadów komunalnych

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest w przeliczeniu na mieszkańca i stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (liczba osób zameldowanych może być inna) oraz stawki za odpady zbierane w sposób selektywny lub nieselektywny (liczba mieszkańców × stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób selektywny/nieselektywny). Jeżeli odpady gromadzone są nieselektywnie – 10,00 zł/os. miesięcznie. Jeżeli odpady gromadzone są selektywnie – 6,00 zł/os. za osoby od pierwszej do czwartej w gospodarstwie domowym i 5,00 zł/os. za każdą następną osobę.

  Przykłady:

 • Nieruchomość zamieszkuje 3 osoby i gromadzą odpady w sposób selektywny

  Wysokość opłaty = 3 osoby x 6,00 zł = 18,00 zł miesięcznie

 • Nieruchomość zamieszkuje 6 osób i gromadzą odpady w sposób selektywny

  Wysokość opłaty = (4 osoby x 6,00 zł) + (2 osoby x 5,00 zł) = 34,00 zł miesięcznie

   

 • Nieruchomość zamieszkuje 6 osób i gromadzą odpady w sposób nieselektywny

  Wysokość opłaty = 6 osób x 10,00 zł = 60,00 zł miesięcznie

 

 

 

Prawidłowa segregacja:

 • worek zielony: szkło i opakowania szklane (białe i kolorowe),

 • worek żółty: tworzywa sztuczne,metal i opakowania wielomateriałowe

 • worek niebieski: papier i tektura

 • worek brązowy: odpady biodegradowalne w tym zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (dla nieruchomości nie wyposażonych w kompostownik)

Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania (Urząd nie będzie wysyłał faktur i rachunków) w kasie tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr: 17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

 1. za okres od miesiąca stycznia do miesiąca marca – do 31 marca,

 2. za okres od miesiąca kwietnia do miesiąca czerwca – do 30 czerwca,

 3. za okres od miesiąca lipca do miesiąca września – do 30 września,

 4. za okres od miesiąca października do miesiąca grudnia – do 31 grudnia.

lub miesięcznie do końca każdego miesiąca.

 

Śmieci zmieszane (gromadzone w kubłach), śmieci segregowane (gromadzone w workach) będą wywożone 1 raz w miesiącu. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci będzie odbywała się raz na kwartał, natomiast opon – raz na rok.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 07.06.2013 r.), opłata będzie obliczana na podstawie uzasadnionych szacunków dotyczących ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość według stawki za śmieci zmieszane (opłata wyższa).

 

Ponadto informujemy, że gmina nie objęła systemem właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (sklepy, firmy, biura, instytucje, szkoły, cmentarze) tzn. pozostają nadal w starym systemie czyli mają zawarte indywidualne umowy z firmami wywozowymi. Właściciele firm którzy w nieruchomości zamieszkałej, prowadzą działalność gospodarczą muszą, oprócz złożenia deklaracji do gminy z części zamieszkałej, również zawrzeć umowę z firmą wywozową na odbiór odpadów powstających na części nieruchomości z działalnością gospodarczą.

 

Deklaracje należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice w pok. nr 5 gdzie można uzyskać wyjaśnienie i pomoc w wypełnieniu deklaracji lub wysłać listownie na adres: Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32 – 095 Iwanowice.

Załączniki

s deklaracja_smieci.pdf (99.86KB)

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ